Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len "Podmienky")

Prevádzkovateľom internetového obchodu www. topstroje.sk je:

EuroSystemBau s.r.o. , K Surdoku 7066/9 , 080 01 Prešov ,

Prevádzka: K Surdoku 7663/9, 080 01 Prešov

Zodpovedný vedúci: Marián Bujňaček

IČO: 51259770

DIČ: 2120647309

IČ - DPH: SK2120647309

Zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej republiky Prešov, odd. Sro, vl.č.35623/P

Bankové spojenie: 51 5468 2457/ 0900

IBAN: SK85 0900 0000 0051 5468 2457

SWIFT: GIBASKBX

Variabilný symbol: číslo objednávky

Tel.: +421 904 859 849

info@topstroje.sk

www.topstroje.sk

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj so sídlom v Prešove Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

tel. č. 051/7721 597

fax. č. 051/7721 596

e - mail: po@soi.sk

web stránka: www.soi.sk

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1.1 Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou EuroSystemBau s.r.o. , so sídlom K Surdoku 7066/9, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 51259770 , DIČ: 2120647309 , IČ - DPH: SK2120647309, Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa , účet: 51 5468 2457/ 0900, IBAN: SK85 0900 0000 0051 5468 2457 ,(ďalej len "Predávajúci") a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetovej stránky http://www. topstroje.sk (ďalej len "Stránka") kupuje ponúkaný tovar (ďalej len "Kupujúci").

1.2 Na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (§2 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) sa Čl. 5 a 6 Podmienok nepoužije. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami uvedenými v predchádzajúcej vete, ktoré nie sú Podmienkami upravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 51 3/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok 2 Uzavretie zmluvy

2.1 Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka) je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na Stránke. Zaradenie konkrétnej položky do formuláru uskutoční Kupujúci kliknutím na ikonu „pridať do košíka“ . Kliknutím na ikonu „ zobraziť košík “ Kupujúci potvrdí druh a množstvo tovaru, ktorý je predmetom objednávky. Po vyplnení údajov potrebných na prihlásenie (už registrovaný užívateľ), resp. vyplnení údajov potrebných pre uskutočnenie objednávky (nezaregistrovaný užívateľ) kliknutím na ikonu „ Skontrolovať a objednať “ zašle Kupujúci objednávku Predávajúcemu.

2.2 Všetky objednávky odoslané prostredníctvom internetu na stránkach www.topstroje.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a s nimi súhlasí. Fotografie produktov môžu byť ilustračné.

2.3 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu zaslať e - mailom na adresu Kupujúcim pri registrácií potvrdenie o prijatí objednávky. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy dôjde Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim. Na uvedenú e - mailovú adresu bude v prípade potreby Predávajúci zasielať všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

2.4 Od zverejnenia tovaru na Stránke je Predávajúci viazaný podmienkami jeho predaja.

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy bude Kupujúci zasielať Predávajúcemu na e - mailovú adresu info@topstroje.sk.

2.6 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e - mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní a na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Článok 3 Kúpna cena, náklady na dodanie tovaru, záloha

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky Predávajúcemu uvedená na Stránke ako kúpna cena tovaru. Cena tovaru a nákladov na jeho dopravu je uvádzaná vrátane DPH. Sme platcami DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3.2 Pri tovare na objednávku, pri ktorom je uvedené "Dostupné na sklade u dodávateľa" si Predávajúci vyhradzuje právo na zmenu ceny v závislosti od mimoriadneho navýšenia ceny u dodávateľa. O zmene ceny bude Kupujúci vopred informovaný telefonicky alebo e-mailom.

3.3 V prípade, ak kupujúci po potvrdení objednávky neprevezme tovar, resp. nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

3.4 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru včas a riadne. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru sa považuje za splnený okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho uvedený v Čl. I. Podmienok, prípadne uhradením dobierky pri preberaní tovaru od pracovníka kuriérskej služby.

3.5 Kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru sú splatné okamihom doručenia tovaru Kupujúcemu ak Podmienky neustanovujú inak. Pri hmotnosti nad 30kg alebo pri presiahnutí rozmerov celkového obvodu balíka (3m) je účtované individuálne poštovné, konzultované so zákazníkom v rámci objednávky. Na dobierku je možné platiť len do sumy 1 500,- EUR (s DPH).

3.6 Faktúra, ktorá zároveň slúži ako daňový doklad a dodací list, bude Kupujúcemu doručená v balíku spolu s tovarom. Faktúra slúži ako záručný list pri tovare, ktorý nemá vystavený záručný list.

Článok 4 Dodanie tovaru

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar, ktorý je skladom do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

4.2 Po doručení tovaru do sídla Predávajúceho dodávateľom je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť Kupujúcemu a navrhnúť Kupujúcemu prostredníctvom e - mailu alebo telefonicky deň a čas, v ktorom bude Kupujúcemu tovar odovzdaný.

4.3 Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate a prípadné poškodenie obalu tovaru alebo pásky, resp. pečate ihneď oznámiť kuriérovi. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci ďalej oprávnený skontrolovať či obsah balíka množstvom a svojou povahou zodpovedá jeho objednávke a či tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade zistenia nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť písomne poznamenať v dodacom liste.

4.4 Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata tovaru zjavná pri jeho prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s Kupujúcim zápis o škode. Po obdržaní zápisu o škode je Kupujúci oprávnený uplatňovať vady tovaru spôsobné jeho poškodením alebo čiastočnou stratou u Predávajúceho.

Článok 5 Záruka, vady tovaru, reklamácia, servis

5.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov pre fyzické osoby a dvanásť (12) mesiacov pre právnické osoby, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účely podnikania s týmto výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že Predávajúci umiestnil tieto obchodné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

5.2 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

5.3 V prípade vzniku vád tovaru počas záručnej doby je Kupujúci oprávnený reklamovať vady v sídle Predávajúceho.

5.4 Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), ktorý slúži a ko záručný list, alebo záručný list a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.

5.5 V prípade reklamácie tovaru, ktorého súčasťou alebo príslušenstvom sú pamäťové médiá je Kupujúci povinný pred reklamáciou vady tvaru informácie nachádzajúce sa na pamäťovom médiu tovaru zálohovať. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú prípadným poškodením alebo stratou informácií, ktorá nastala na pamäťovom médiu tovaru počas odstraňovania vád tovaru.

5.6 V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavení m dobropisu kupujúcemu vo výške nákupnej ceny tovaru v deň nákupu.

5.7 Reklamácia bude odôvodnene zamietnutá a výrobok bude kupujúcemu vrátený, pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu.

Článok 6 Odstúpenie od zmluvy

6.1 V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

6.2 Ak si kupujúci želá odstúpiť od kúpnej zmluvy, kontaktuje predávajúceho e - mailom, telefonicky alebo osobne priamo na predajnom mieste predávajúceho a zašle resp. odovzdá mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu alebo adresy pre vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

Zakúpený tovar doručí kupujúci spolu s dokladom o kúpe späť na prevádzku predávajúceho:

EuroSystemBau s.r.o., K Surdoku 7663/9, 080 01 Prešov .

Tovar nám prosím neposielajte na dobierku! Odporúčame Vám tovar poistiť.

6.3 Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu .

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je používaný a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru, ktorá bola uvedená vo faktúre, alebo jej časť, ktorá už bola uhradená.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Predávajúci poukáže finančné prostriedky kupujúcemu buď prevodom na účet (ak ho kupujúci uviedol v písomnom odstúpení od zmluvy) do 14 dní alebo na adresu kupujúceho do 14 kalendárnych dní.

6.4 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

6.5 Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

Článok 7 Ochrana osobných údajov

7.1 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e - mailovú adresu.

7.2 Kupujú ci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci i v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e - mailovú adresu.

7.3 Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

7.4 Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www. topstroje.sk v časti " Moje konto “ .

7.5 Prevádzkovateľ internetových stránok www. toptroje.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Článok 8 Alternatívne riešenie sporov

8.1 Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@topstroje.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
8.2 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

8.3 Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo
spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

8.4 Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

8.5 Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

8.6 Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok 9 Záverečné ustanovenia

9.1 Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke.

9.2 Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami j e uzavretý podľa slovenského práva.